Koll på lagen

I hemmet

Det finns lagar som säger vad som gäller när du exempelvis ska hyra en lägenhet och lagar som ger oss rättigheter och skyldigheter inom familjen. Om familjen behöver stöd finns socialtjänsten, som också har lagar de måste följa. Vad vet du om lagar i hemmet?

Quiz!

En familj får inte hyra en lägenhet pga. att föräldrarna är två pappor. Otrevligt eller olagligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Diskrimineringslagen, direkt diskriminering utifrån sexuell läggning.

Om två kvinnor som är gifta får barn blir båda automatiskt föräldrar till barnet. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Ändringar i Föräldrabalken 2022 betyder att när ett gift par får barn behöver den förälder som inte fött barnet inte längre ansöka om att bli förälder.

Om man är sambo måste man försörja (betala för) sin partner om den inte kan göra det själv. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Sambolagen. Däremot behöver man det om man är gift utifrån äktenskapsbalken.

Vuxna får inte skrämma, hota eller vara hårdhänta mot barn om de tycker att barnet gjort något fel. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Föräldrabalken. Att slå sina barn kallas aga, och förbjöds i Sverige 1979.

En person som hyr ut sin lägenhet i andrahand får själv bestämma vad den ska ta i hyra. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Hyreslagen. Du får inte ta ut mer än orginalhyran. Du kan ta max 15% extra om du hyr ut möblerat. Det gäller även om du hyr ut en bostadsrätt, då ska hyran matcha det bostaden kostar (räntor på bolån, amortering, el, vatten etc).

Att se en förälder bli illa behandlad av den andra föräldern i hemmet, olagligt eller bara otrevligt?

Rätt svar
Fel svar

Olagligt. Lagen om barnfridsbrott betyder att det är straffbart att utsätta barn för att bevittna vissa typer av brott i nära relationer. Det kan t.ex. handla om psykiskt, fysiskt eller sexuellt våld inom närmsta familjen eller mellan släktingar.

Om ens föräldrar skiljer sig har man rätt att träffa båda föräldrarna. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Föräldrabalken handlar om relationen mellan barn och föräldrar, och vilken skyldighet föräldrar har.Huvudregeln är att föräldrar har ansvar för barnens omvårdnad, trygghet och uppfostran. I lagen finns regler om faderskap, moderskap, adoption, vårdnad, umgänge.

Soc (Socialtjänsten) uppdrag är bland annat att ge råd till föräldrar och hjälpa till så att familjer mår bra. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Socialtjänstlagen handlar om vilka rättigheter du har till ekonomiskt bistånd, vård och omsorg. Den innehåller regler för hur samhället ska hjälpa alla som inte kan få hjälp från andra håll.

Man har inte automatiskt rätt till en bostad i Sverige. Sant eller falskt?

Fel svar
Rätt svar

Falskt. Alla har rätt till bostad enligt grundlagen, Regeringsformen. Barn har ett extra starkt skydd genom Barnkonventionens 27:e artikel, där står det att alla barn har rätt till bostad

Att man tar droger kan vara en anledning till orosanmälan till socialtjänsten. Sant eller falskt?

Rätt svar
Fel svar

Sant. Socialtjänstlagen. Alla vuxna som jobbar med barn är skyldiga att anmäla till Socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa, tex om barnet tar droger eller att föräldrarna missbrukar droger.

Sådär ja, du fick 0/10 frågor rätt!

Info och tips

Hemmet ska vara en trygg plats, tyvärr är det också där många brott sker. Känner du att du eller någon i din familj inte är trygg i hemmet, prata med en vuxen du litar på. Du kan också kontakta organisationer som ger stöd till unga. På vår kontaktsida finns uppgifter till BRIS, Ungas jourer, men även Socialtjänsten och Hyresgästföreningen.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!