Koll på lagen

Ordbok

Lagarna och rättssystemet har många begrepp och ord som kan vara svåra att förstå. Ordboken ger dig en förklaring till flera ord som kan vara bra att känna till.

Afrosvensk

Alla som har rötter i Afrika, det gäller även barn som har en eller två föräldrar som själva har afrikansk bakgrund eller identifierar sig som svarta.

Åklagare

En person som är utbildad jurist har tre viktiga uppgifter, att utreda brott, väcka talan (ta brottet till domstol) och deltar i rättegångar.

Åtal

För att ett brott ska gå till domstol måste någon väcka åtal. För att väcka åtal måste det finnas starka bevis för att ett brottt har begåtts och att en gärningsperson kan knytas till brottet. Två olika åtal: Allmänt åtal är när en åklagare väcker åtal, det är vanligaste sättet. Enskilt åtal, när målsägande eller annan som drabbats av brottet själva väcker åtal, det är ganska ovanligt och gäller bara för brotten förolämpning och förtal.

Förvaltningsrätten

Förvaltningsrätterna är första instans bland förvaltningsdomstolarna. När du går med ett ärende till domstol som handlar om hur en myndighet handlat mot en privatperson eller företag är det första steget förvaltningsrätten. Det kan till exempel handla om socialtjänsten, försäkringskassan eller skolor. Om ett beslut/en dom överklagas så går det vidare till kammarrätten och sen högsta förvaltningsdomstolen.

Högsta domstol

Tredje och högsta domstolsklassen.

Högsta förvaltningsdomstolen

Tredje och sista domstolsklassen bland förvaltningsdomstolarna som tar upp ärenden som handlar om hur en myndighet handlat mot en privatperson eller företag.

Homofobi

Hatisiska eller negativa kommentarer/handlingar mot homo- och bisexuella.

Hovrätten

Andra domstolsklassen. Om någon överklagar ett beslut från tingsrätten går det till hovrätten. Om någon överklagar hovrättens dom så går det vidare till Högsta domstolen.

Jargong

Ett sätt att snacka, skämta, vara i en grupp.

Juridik

Juridik är hur vi tolkar och använder lagar.

Jurist

En person som är utbildad i att lösa juridiska problem, tolka lagar och avtal. En jurist kan jobba i domstolen, på advokatbyråer, i kommunen, på banker, försäkringsbolag, företag och organisationer.

Kammarrätten

Andra domstolsklassen bland förvaltningsdomstolarna. De som tar upp ärenden som handlar om hur en myndighet handlat mot en privatperson eller företag. Om någon överklagar ett beslut från förvaltningsrätten går det till kammarrätten. Om någon överklagar kammarrättens dom går det till Högsta förvaltningsdomstolen. Det finns fyra kammarrätter i Sverige.

Könsidentitet

Det kön man känner sig som, alltså är. Det kan tex vara kille, tjej eller ickebinär.

Könsuttryck

Hur man uttrycker sitt kön genom exempelvis kläder, frisyr, smink och röst. En persons könsuttryck kan stämma överens med ens könsidentitet (det kön man känner sig om, alltså är) men det behöver inte göra det.

Kränkningar

Att behanlda en person på ett nedsättande sätt, så personen mår dåligt, blir ledsen. Det kan också vara att inte respektera ett beslut.

Målsägande

Den som blivit utsatt för ett brott, eller på ett tydligt sätt blivit drabbad av ett brott.

Medhjälp

Medhjälp i lagens mening betyder att hjälpa en person göra något olagligt. I lagen står det att genom “råd eller dåd” underlätta för en person att begå ett brott.

Myndighetsutövning

Beslut eller handlingar som är ett uttryck för samhällets makt över en medborgare. T.e.x. beslut om ekonomiskt bistånd, bygglov eller polisingripande.

Praxis

Hur domstolen dömt i liknande fall tidigare. Det blir vägledning för hur olika fall ska bedömas.

Preskriptionstid

Inom den tid en person kan dömas för ett brott. För allvarliga brott är tiden längre. När tiden gått ut kan personen inte hållas ansvarig för brottet.

Putativt nödvärn

Om du tror dig befinna dig i en nödvärnssituation där du får använda våld för att försvara dig själv, eller någon annan, och gör det. Men det fanns aldrig något hot, det var bara en missuppfattning. Missuppfattningen måste dock vara rimlig.

T.ex. en person kommer mot dig med en kniv, du fäller personen så den faller till marken. Men kniven visade sig vara fejk och inte farlig.

Rasprofilering

Rasprofilering är när polis eller ordningsvakt misstänker människor utifrån hudfärg eller andra kännetecken som kan kopplas till personens etnicitet. Rasprofilering är olagligt och klassas som tjänstefel (Brottsbalken, 20 kap 1§). Men att bevisa rasprofilering är väldigt svårt.

Rättssäkerhet

Att alla människor har ett skydd mot att bli orättvist behandlade av samhället, tex att inte bli dömd utan bevis eller bli orättvist behandlad av polis och domstol.

Rekvisit

Krav eller villkor om måste uppfyllas för att någon ska kunna dömas för brottet.

Ringa

När ett brott är ringa betyder det att det är mindre allvarligt och ger ett lägre straff (i vissa fall inget straff alls).

Sambo

Två personer i en relation som bor ihop, men inte är gifta.

Skyddstillsyn

Ett straff som betyder att den dömda måste stanna hemma under övervakning. Personen måste regelbundet träffa en kontaktperson inom frivården.

Sluten ungdomsvård

Straff som ges vid allvarliga brott, som skulle gett fängelse om personen var över 18 år. Straffet är tidsbestämt och avtjänas på särskilda ungdomshem.

Straffmyndig

När en person är tillräckligt gammal för att dömas för brott (15 år).

Straffrabatt

När en person får sitt straff minskat p.ga. ålder. Från 2022 tas straffrabatten bort för unga upp till 21 år vid allvarliga brott som ger minst 1 års fängelse.

Tilltalad

Den som är misstänkt för att ha begått ett brott

Tingsrätten

Första domstolsklassen. När du går till domstol med ett ärende är det första steget tingsrätten. Om ett beslut/dom överklagas så går det vidare till hovrätten, och sen högsta domstolen.

Tolkningsföreträde

Inom vissa lagar, t.ex. diskrimineringslagen, har den som är utsatt för trakasserier tolkningsföreträde. Det betyder att den som är utsatt avgör vad som är kränkande.

Ungdomsövervakning

Straff som ges vid allvarligare brott, där det krävs mer än ungdomstjänst eller ungdomsvård. Övervakning pågår 6-12 månader och innebär att man måste träffa en koordinator inom frivården. Man får heller inte använda alkohol och narkotika eller lämna hemmet på helgkvällar och helgnätter.

Ungdomstjänst

Ett straff som innebär att ungdomen ska arbeta 20-150 timmar utan lön i t.e.x. en förening eller ideell organisation. Den som är dömd måste samtycka till ungdomstjänsten.

Ungdomsvård

Ett straff som kan ges till ungdomar som har ett särskilt vårdbehov (t.e.x. missbruksproblem, psykiska problem eller en problematisk hemsituation).

Upplysningsskyldighet

Inom vissa lagar, tex. diskrimineringslagen, behöver den som utsätter någon annan för trakasserier vara medveten om att det inte är okej. Den som är utsatt behöver på något sätt förmedla det, så att den andra har möjlighet att sluta. Det gäller dock inte vid allvarliga kränkningar!

Uppsåt

Att vara medveten om att det man gör skadar eller kränker någon.

Våldsamt motstånd

Att man försöker undvika att bli gripen eller omhändertagen. Det behöver inte vara särskilt mycket våld utan kan tex handla om att man spjärnar emot, håller sig fast i något eller låser in sig.

Yrkande

Ett yrkande är en begäran.

Det kan tex. vara att en åklagare begär att domstolen ska döma en person för ett visst brott eller till ett visst straff.

Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!