Koll på lagen

Tillgänglighet

Byrån mot diskriminering i Östergötland står bakom denna hemsida. Vi vill att så många som möjligt ska kunna dra nytta av den utan onödig krångel. Här beskriver vi hur kollpalagen.se följer riktlinjerna för digital tillgänglighet. Eventuella brister får du gärna rapportera till oss så att vi kan åtgärda dem!

Därför är tillgänglighet viktig

Idag upplever mer än 15% av värdens befolkning någon typ av funktionsvariation. Detta inkluderar personer som har tillfälliga eller permanenta fysiska, psykiska, intellektuella eller sensoriska funktionsvariationer, till exempel nedsatt syn eller rörelseförmåga. Tillgången till internet ger oss alla möjligheten att hitta och dela information, uttrycka oss och kommunicera med andra, utföra våra vardagliga sysslor, arbeta, studera och mycket mer – helt enkelt, digitaliseringen påverkar hela vårt samhälle.

Medan vår värld utvecklas alltmer i det digitala rummet blir behovet av att våra rättigheter respekteras både online och offline ännu större.

FN:s högkommissarie för mänskliga rättigheter

För personer med funktionsvariationer kan en tillgänglig digital miljö vara helt avgörande. Men tillgängliga hemsidor är bättre för alla användare, då de är ofta enklare att använda, bättre strukturerade, mer responsiva och snabbare.

Lagen om tillgänglighet till digital offentlig service ställer krav på offentliga aktörer (dvs. en statlig eller kommunal myndighet) att uppfylla tillgänglighetskraven – att digital service ska vara:

  • Möjlig att uppfatta – information och element som ingår i användargränssnittet måste presenteras för besökare på sätt som de kan uppfatta, dvs. information ska ej vara dold för alla sinnen.
  • Hanterbar – element som ingår i användargränssnittet och navigering måste vara hanterbara, dvs. det ska ej krävas interaktion som besökare inte kan utföra.
  • Begriplig – information måste vara läsbar och begriplig och interaktionen ska vara förutsägbar.
  • Robust – innehåll måste vara robust nog för att kunna tolkas på ett pålitligt sätt av olika användarprogram, inklusive hjälpmedel.

Dessa principer kommer från Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) och och fastställs i webbtillgänglighetsdirektivet och DIGG:s föreskrifter.

Medan vi (Byrån och kollpalagen.se) inte är tvungna (enligt lag) att uppfylla dessa krav, vi tar ändå hänsyn till riktlinjerna och arbetar aktivt för att skapa en tillgänglig och inkluderande webbplats.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Under hemsidans design och utveckling har vi sett till att göra medvetna val när det kommer till digital tillgänglighet. Däremot är vi medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga och tar gärna emot synpunkter och åtgärdsförslag. Mer information om detta hittar du i avsnittet ”Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet”.

Eftersom målet med hemsidan är att sprida information och stärka ungdomar med kunskap kring lagen har vi fokuserat på att göra innehållet lätt att läsa och ta till sig. För att underlätta läsningen har vi valt färgkombinationer med tillräckligt hög kontrast och teckensnitt med hög läsbarhet. Dessutom har vi ansträngt oss att skapa tydliga sektioner och en lättbegriplig navigation som ska göra det lätt att hitta relevant information.

Innehållet är dessutom flexibel, responsiv och kompatibel med olika webbläsare, samt att användare kan interagera med hemsidan på olika sätt (mus, tangentbord, skärmläsare) eller anpassa den med hjälp av externa verktyg (till exempel öka teckenstorlek eller byta teckensnitt).

Det finns även alternativt innehåll för att underlätta att ta till sig information oavsett förmåga. Grafiska element har relevanta bildbeskrivningar och användas oftast i samband med text (om inte helt dekorativa) och ljudfilernas innehåll finns i textversion strax under mediaspelaren.

Möjliga tillgänglighetsbrister

Medan vi försöker uppnå så hög tillgänglighet som möjligt, vissa element kan potentiellt vara bristande.

Texthierarki: i vissa fall följer rubriknivåer inte den rätta och logiska semantiska strukturen för sidan, det vill säga de kommer inte i rätt ordning eller hoppar över en nivå, vilket kan försvåra användningen av tekniska hjälpmedel.

Alternativtexter: vissa bildobjekt kan sakna alt-texter eller bildbeskrivningar, vilket innebär att personer med nedsatt syn inte får komplett information, även om de flesta bildobjekt är dekorativa.

Instagram-flödet: innehållet hämtas via ett tillägg som vid vissa tillfällen har haft små brister i tillgänglighet, till exempel inkompletta länkbeskrivningar; tillägget uppdateras kontinuerligt för att förbättra tillgängligheten, men vi kan inte garantera att den håller samma standard som resten av vår hemsida.

Brutna länkar: vi har på bland annat sidan Länkar & stöd ett antal externa länkar som vi försöker hålla uppdaterade men som vi inte alltid kan garantera fungerar som det ska.

PDF-filer: visst innehåll finns i nedladdningsbara dokument som kan vara svåra att ta till sig med skärmläsare.

Kompatibilitet med olika skärmstorlekar och webbläsare: medan vi strävar efter att anpassa innehållet för att fungera i olika webbläsare och skärmstorlekar, i vissa fall kan utseendet vara något bristande – men inget innehåll kommer falla bort.

Hur har vi testat webbplatsen?

Den mer djupgående testningen har gjorts internt av design- och utvecklingsteamet på Hamrén samt Koll på lagen-projektteamet. Dessutom har en grupp ungdomar fått själva besöka hemsidan fritt (dvs. utan mål eller guidning) och återkomma med kommentarer.

Utöver manuell testning har hemsidan utvärderats med hjälp av Googles Lighthouse-verktyg och WebAIMs WAVE-verktyg.

Senaste bedömning gjordes hösten 2022 når redogörelsen också sammanställdes.

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar efter att skapa en tillgänglig och inkluderande digital miljö. Om du upptäcker ett problem som vi inte inkluderat i denna redogörelse, eller upplever svårigheter i att interagera med hemsidan, meddela gärna oss så att vi får reda på vilka problem finns och åtgärda dem om möjligt!

Vi vill igen notera att vårt tillgänglighetsarbete är ej lagstyrd, men vi tar gärna emot konstruktiv feedback för att förbättra hemsidan!

Eftersom vi siktar på att inte samla in personlig information via denna hemsida ber vi dig att kontakta oss via e-post info@diskriminering.se, via telefon 011 – 10 71 31 eller genom att använda kontaktformuläret på Byrån mot diskriminerings hemsida. Byrån skyddar dina personuppgifter vid dessa interaktioner.

Ikon sidstruktur

Sitemap

Här kan du hitta alla sidor som finns på vår hemsida. Om du fortfarande inte hittar det du söker, hör gärna av…

Läs mer
Ikon webbläsare frågetecken

Hur används hemsidan?

Den här hemsidan är för barn och unga som vill lära sig om lagar och rättigheter. Här finns också stöd för vuxna…

Läs mer
Panik-lämna sidan! Ikon person som springer
Ikon person som springer Panik-lämna sidan!